Back to Top

خرید در خیابان آتاتورک آلانیا

یکی از بازارها و مراکز خرید آلانیا،خیابان آتاتورک آلانیا میباشد که توصیه ما این است خرید در خیابان آتاتورک آلانیا که یک مرکز معروف آتاتورک است  را حتما مشاهده نمایید و مارک های اصلی را در آن جا دیده وبا جاهای دیگر مقایسه نمایید.

خرید در خیابان آتاتورک آلانیا

صفحه1 از2