رشته كوههاي بي آنتاليا در واقع شاخه غربي كوههاي "توروس" دراستان آنتاليا است که البته يال رشته کوه بی به موازات خط شمالي جنوبي ساحل خليج آنتاليا میباشد.

رشته كوههاي بي آنتاليا

از طرفی اين كوهها دارای ارتفاعی از 600 تا 3086 متر میباشد که از مشخصات ساختاري ويژه‌اي برای زمين‌شناسان و جغرافيدانان برخوردار هستند.مخصوصاً قله‌هاي "تكدروغو"،"باکیرلی ‌داغ"،"تاحتالی داغ"  "کیزلارسيوريسي" مهم وقابل توجهند.

از بلندترين نقطه دراين رشته كوهها قيزلارسيوريسي است با ارتفاع 3086 متر که كوهنوردان برای رسیدن به این قله باید ازدره چامچوكورو‌ كه پوشيده ازدرختان سدراست عبور کرده تا به قله برسند.البته بهترين راه رسيدن به دره نیز،جاده داخلي آنتاليا "ال مالي" است.البته براي رفتن به آنتاليا مي‌توان ازازمير،استانبول،آنكارا و از طريق راههاي خشكي، دريايي يا به وسيله هواپيما به این شهررسید.

از طرفی كوه "تاحتالي" درغرب "كمر" صعود جالب ديگري برای کوه نوردان خواهد بود.

به طوریکه درارتفاع 2360 متري این کوه جنگلهايي متشكل ازدرختان كاج و درختان برگ ريز پاييزي وجود دارد كه دامنه‌ها را تا ارتفاع 2000 متري پوشانده شده8 و سیار مناظر زیبا ودیدنی را تشکیل داده اند.

رشته كوههاي بي آنتاليا

برای صعود به قلة تاحتالي باید از"سويوك پينار" كه جاده كوتاهي است و ازكمرشروع مي‌شود آغاز کردوازآنجا با تركيبي ازراه رفتن و بالا رفتن به جايي مي‌رسيد كه مي‌توانيد اردو بزنید.

همچنین آخرين صعود د جبهه‌اي است كه به سمت ساحل بوده و داراي منظره تماشايي و متغيري میباشد.

لازم به ذکر است بدانید با اینکه امكان سازماندهي سفربه ارتفاعات "باي" درتمام طول سال وجود دارد،ولي ماههاي آوريل،مي و ژوين بهترين موقع سال براي سفر به اين منطقهخواهد بود زيرا هواي گرم این زمان رشته کوه و شانس ديدن غني‌ترين پوشش گياهي دراین ماهها وجود دارد و این منطقه را بسیار دیدنی خواهد کرد.