موزه کاله ایچی آنتالیا، لنگرگاه قایق های تفریحی و مناره ییولی از مکانهای دیدنی ، تور آنتالیا میباشد.

قلعه کاله ایجی

بندر قلعه کاله ایچی مرکز تاریخی شهر زیبای آنتالیا است. کاله ایچی به معنی داخل قلعه می باشد و بخش عمده و اصلی شهر را شامل می شود که با دیوار قدیمی شهر احاطه شده و در اطراف ساحل واقع شده است.