بر طبق تارخ ،شهر قدیمی آنتالیا توسط رومی ها بنا شد و بادیوارهایی بلندی که به دریا ختم می شد محاصره گردید و به این واسطه تحت حفاظت قرار میگرفت.

این شهر که در دوره سلجوقی توسعه پیدا کرد، به بندرگاهی تبدیل شد.

شهر قدیمی آنتالیا

البته طرح و ساختارهای باستانی این قلعه از نظر معماری بسیارارزشمند بوده واز طرفی گویای شیوه زندگی ، آداب و سنن و روابط اجتماعی مردم آن زمان است.

اگر به آنجا بروید خواهید دید که خیابانهای قلعه تنگ بوده و عموما از بندرگاه به طرف بالای قلعه به موازات دیوارهایی کشیده اند.همچنین داخل قلعه خانه های گوناگونی است که نماینگر قدرت اقتصادی مالکان آن زمان بوده ولی وجه مشترک آنها این است که همگی از چوب و سنگ ساخته شده اند.

شهر قدیمی آنتالیا

البته خانه های قلعه امروز بدون تغییر معماری بازسازی شده اند و با عناوین مراکز تفریحی و پانسیون در خدمت جهانگردان قرارمیگیرد.