بر طبق اسناد تاریخی بدست امده،گفته می شود که این شهر را در 150 سال قبل از میلاد ، آتالوس دوم ساخته است و به تبعیت از نام خود ، آن را آتالیا نام گزاری نموده است.

البته بر اساس مدارک کشف شده در سال 2008 ، قدمت این شهر به سه قرن قبل از میلاد مسیح بر میگردد.

تاریخچه شهر آنتالیا

البته بعد از تقسیم شدن امپراتوری روم ، آنتالیا بخشی از مناطق روم شرقی گردید ولی بعدها با تقویت حکومت های اسلامی ، مسلمانان به مرور مناطق تحت تسلط روم شرقی را در اختیار گرفتند وسلجوقیان آنتالیا را در سال 1207 به تصرف خود در آوردند.

بعد در اوایل قرن 13 ،شهر آنتالیا جزء ایستگاه های اصلی کاروان های تجاری  شد و با ظهور امپراتوری عثمانی در ترکیه، آنتالیادر سال 1391 به تصرف عثمانی ها در آمد و حدود پانصد سال در اختیار عثمانیها قرار داشت.

تاریخچه شهر آنتالیا

همچنین در سال 1921 ،نیروهای نظامی به فرماندهی آتاتورک ، آنتالیا را از اشغال ایتالیایی ها در آوردند و به اشغال بیگانگان در آناتولی پایان دادند. به همین دلیل، آنتالیا بخشی از جمهوری ترکیه گردید.